Skate-park.pl
100% made in Poland

CELEM POWSTANIA TEJ STRONY JEST PRZEKAZANIE WAM INFORMACJI, JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA PODJĄĆ, BY JAK NAJSKUTECZNIEJ ROZMAWIAĆ Z URZĘDNIKAMI I ZWIĘKSZYĆ SZANSE NA ZBUDOWANIE SKATEPARKU W WASZEJ OKOLICY.

Doświadczenie w budowie skateparków

Budowa skateparków - doświadczenie wykonawcy:

 

Ważne jest aby inwestor który zamawia skatepark wymagał od firm startujących w przetargach aby mieli doświadczenie w budowie tego typu obiektów. Często się zdarza że wygrywają firmy budowlane które nigdy nie wykonywały skateparków i piep...ą robotę. W każdym z krajów Europy jest po kilka firm budujących tego typu obiekty i mówienie że zawęża się konkurencję jest błędne. Ważna jest też ilość wykonanych skateparków, jeśli ktoś zrobi dwa lub trzy to nie mozna nazwac takiej firmy że jest solidna i ma doswiadczenie.

 

Np. budujac skatepark betonowy powinno sie wymagać:

 
1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: min. 5 robót budowlanych polegających na wykonaniu skateparku betonowego o wartości robót nie mniejszej niż 400 tys. zł brutto każda, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 
 
2) Wykonawca wykaże, że posiada mobilną pompę do betonu wraz z osprzętem, oraz wykaże, że pracownik obsługujący pompę posiada uprawnienia: Operatora pompy do mieszanki betonowej.  
 
 

 

3) Ze względu na specyfikę obiektu jakim jest skatepark, kierownik brygady musi posiadać doświadczenie w budowie obiektów tego typu, musi  przedstawić dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej 10 podobnych realizacji skateparków w ostatnich 5 latach.

 

Np. budujac skatepark drewniany lub kompozytowy powinno sie wymagać:

 

 
1.   Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: min. 5 robót budowlanych polegających na wykonaniu skateparku sklejkowo-kompozytowego, o wartości robót nie mniejszej niż 300 tys. zł brutto każda, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 
2.   Wszystkie urządzenia drewniano-kompozytowe skateparku muszą posiadać certyfikat TÜV, czyli urządzenia muszą być oznaczone Znakiem Zgodności** co daje gwarancję, że produkt oraz jego proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną Jednostkę Certyfikującą. Firma certyfikująca musi posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).
** Znak ten oraz związany z nim certyfikat podkreśla znaczenie wyrobów, stanowiąc dodatkową gwarancję ich bezpieczeństwa i wysokiej jakości oraz jest potwierdzeniem zgodności z normą
PN-EN 14974:2007 + A1:2010.
 

 

3.   Ze względu na specyfikę obiektu jakim jest skatepark, kierownik brygady montażowej musi posiadać doświadczenie w budowie obiektów tego typu, musi  przedstawić dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej 10 podobnych realizacji skateparków w ostatnich 5 latach.

 

Sloconcept.eu